Mesto Košice pripravuje zmenu, ktorá mu umožní prevádzkovať parkovací systém

V piatok 1.júna bol na webovej stránke a úradnej tabuli mesta zverejnený návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, ktorá umožní po prerokovaní v mestskej rade a odsúhlasení poslancami mestského zastupiteľstva prevádzkovať parkovací systém.

VZN č. 157, prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 157/2015, v znení uznesenia č. 574/2016 sa mení v § 1 odsek 4 takto:

„Prevádzku parkovacích miest v zóne plateného parkovania (§ 2) zabezpečuje mesto alebo právnická osoba poverená mestom v súlade s osobitným predpisom. Na účely tohto nariadenia sa prevádzkovateľom rozumie subjekt, ktorý zabezpečuje prevádzku parkovacích miest podľa predchádzajúcej vety. Ak je prevádzkovateľom právnická osoba poverená mestom, výnos úhrad za dočasné parkovanie podľa tohto nariadenia je príjmom prevádzkovateľa a odplatou prevádzkovateľa za prevádzku parkovacích miest je výnos z prevádzky po odpočítaní oprávnených ekonomických nákladov a nájomného."

Ak bude táto zmena VZN č. 157 schválená poslancami mestského zastupiteľstva, vytvorí predpoklad na to, aby prevádzku parkovacích miest v zóne plateného parkovania mohlo zabezpečovať aj mesto Košice, nielen právnická osoba, poverená mestom, ako je tomu doteraz.

Link na zverejnenú informáciu: http://www.kosice.sk/clanok.php?file=vzn_zmena5.htm