Mesto nesúhlasí s konaním a vyhrážkami súkromného investora obyvateľom Rastislavovej ulice

Mesto Košice sa ohradzuje voči konaniu súkromného investora, ktorá obyvateľom pri bytových domoch na Rastislavovej ulici 2-14 oznámila svoj zámer vybudovať v tejto lokalite v troch etapách 63 parkovacích plôch z polovegetačných tvárnic.

Odmietame aj vyhrážky súvisiace s premiestnením súkromných vozidiel, ktoré tam parkujú, a umiestnenie zábran na cestu.

Výstavba parkovacích miest tam bola opakovane zamietnutá

Magistrát mesta opakovane zamietol výstavbu parkovacích miest v tejto lokalite, keďže okrem iného by boli na úkor existujúcej zelene, a zasahovali by do plochy detského ihriska vo vlastníctve mesta Košice.

„Vyzývame súkromného investora, aby sa zdržal akéhokoľvek nezákonného konania v dotknutej lokalite. Mesto je na strane občanov, ktorí nesúhlasia s výstavbou parkovacích plôch na úkor zelene a občianskej vybavenosti. Aj referát Útvaru hlavného architekta vydal nesúhlasné stanovisko k výstavbe nových parkovísk v danej lokalite. Vzhľadom na klimatické zmeny a nevyhnutnosť ochrany zelene Mesto Košice preferuje výstavbu parkovacích domov bez zásahu do existujúcej zelene,“ uviedol riaditeľ magistrátu mesta Košice Marcel Čop.