Prejsť na obsah

Mesto očakáva schválenie niekoľko miliónových projektov

Európsky sociálny fond ako jeden z troch štrukturálnych fondov vydal v tomto roku výzvy, na ktoré zareagovalo aj mesto Košice. V rámci výzvy Fondu sociálneho rozvoja sa bolo možné uchádzať o prostriedky, a to na dva typy projektov. Na projekty s nižším rozpočtom vo výške od 300 000 do 999 999 Sk a na projekty s vyšším rozpočtom od 1 000 000 do 20 000 000 Sk.

Do 17. júla 2007 mesto Košice spracovalo projekty v rámci skupiny s vyšším rozpočtom. K riešeniu zvýšenia zamestnanosti Rómov i osôb so zdravotným postihnutím slúži a k získaniu prostriedkov v hodnote 5 746 793 Sk smeruje projekt „Pomoc pri rozlete k lepšiemu životu". Konečným prijímateľom finančnej pomoci a realizátorom projektu, v prípade jeho schválenia, bude Psychosociálne centrum, ako mestom zriadená príspevková organizácia.

Ďalší projekt „Terénna sociálna práca" s rozpočtom takmer 15 mil. Sk bude slúžiť komunitnej sociálnej práci a sociálnej práci, zameranej na osoby ohrozené chudobou a následne marginalizáciou. V prípade schválenia by mal byť realizovaný priamo mestom, pričom by sa v rámci tohto projektu mala rozširovať a prehlbovať činnosť komunitných centier v znevýhodnených lokalitách.

Okrem týchto projektov mesto požiadalo aj o priznanie dotácií zo štátnych zdrojov. Prostredníctvom Ministerstva financií SR žiadalo o dotácie v súhrnnej výške 30. mil. Sk. Konkrétne na rekonštrukciu ZŠ Park mládeže, objektu na Krčméryho 1, obradných siení cintorínov a na dobudovanie kamerového systému. Naproti tomu na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny uplatnilo žiadosti o dotácie vo výške vyše 1 mil. Sk, a to na materiálno technické vybavenie komunitného centra na Luniku IX a na úpravu nádvoria pre relaxačné posedenie v Domove dôchodcov.
Súhrnná čiastka žiadostí mesta v rámci projektov o poskytnutie nenávratných prostriedkov uplatnená v období od januára t.r. je takmer 52 mil. Sk.

V úsilí o získanie prostriedkov z fondov EÚ bude mesto pokračovať aj v nadchádzajúcom období, pričom predpokladá, že viacero možností na podanie projektov sa otvorí po definitívnom schválení operačných programov SR Európskou komisiou. Ako už bolo avizované, pred podpisom je Národný strategický referenčný rámec a niektoré operačné programy. Mesto privítalo, že medzi týmito programami je aj regionálny operačný program, ktorý je zameraný práve na podporu regiónov Slovenska a z tohto dôvodu už realizuje s tým súvisiace prípravné práce.