Mesto podporí organizované skupiny a jednotlivcov pri realizácii ich dobrovoľníckych aktivít

Mesto Košice sa v roku 2019 ako ako držiteľ titulu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva (EHMD) úspešne zhostilo organizácie viacerých podujatí. Projekty organizované v rámci EHMD 2019 mali veľmi pozitívny ohlas nielen u odbornej, ale aj u laickej verejnosti vrátane obyvateľov nášho mesta. Vedenie mesta sa preto rozhodlo zapojiť do dobrovoľníckych aktivít na území mesta aj širokú verejnosť. Obyvateľom mesta zároveň ponúka možnosť získať finančné zdroje na uskutočnenie svojich dobrovoľníckych aktivít. Z tohto dôvodu vyhlasujeme „Výzvu na predkladanie žiadostí na projekty zamerané na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva pre rok 2020“.

Ciele vyhlasovaného projektu

Cieľom výzvy je podporiť organizované skupiny aj jednotlivcov pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta Košice, aj v súvislosti so značnými obmedzeniami realizácie dobrovoľníckych aktivít kvôli šíreniu koronavírusu, a to v zmysle a v rámci určenom Všeobecne záväzným nariadením (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Výzva je zameraná na podporu činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií a osôb pri poskytovaní služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže, ktoré pôsobia na území mesta s cieľom vytvárať, resp. prevádzkovať a rozširovať vytvorené online systémy poskytovania informácií a poradenstva o možnostiach dobrovoľníctva mládeže, overovať ich funkčnosť a priebežne ich aktualizovať.

Medzi oprávnené aktivity v rámci výzvy mesta Košice patria napríklad dobrovoľnícke činnosti mladých ľudí v prospech širšej komunity, pracovné stretnutia, okrúhle stoly, rokovania s aktérmi mládežníckej politiky a so zástupcami organizácií, ktoré pracujú s mládežníckymi dobrovoľníkmi, vzdelávacie aktivity, workshopy, informačné a/alebo propagačné podujatia, webináre, verejné diskusie, konferencie, aktivity zamerané na tvorbu a prevádzkovanie komunikačných a propagačných nástrojov na šírenie informácií o príležitostiach dobrovoľníctva mládeže, kampane a mediálne projekty zamerané na komunikáciu s mladými ľuďmi, aktivity zamerané na zisťovanie potrieb mladých a zber údajov (napr. fokusové skupiny, prieskumy, elektronické a osobné konzultácie a pod.) a iné aktivity, ktoré súvisia so špecifickými cieľmi výzvy.

Ako je potrebné postupovať

Dotácia sa poskytuje výlučne na základe písomnej žiadosti doručenej mestu. Vzor žiadosti je zverejnený na webovom sídle mesta (pri zverejnenom VZN č. 190). Formulár žiadosti je potrebné elektronicky vyplniť a podklady zaslať poštou alebo osobne doručiť na adresu Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice s príslušnými prílohami (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia) Formulár aj prílohy sú zverejnené na webovom sídle www.kosice.sk a www.srdcevmeste.sk.

Žiadosti je možné predkladať od 15. septembra 2020 do 15. októbra 2020. Po tomto termíne už nebude možné prijímať žiadosti (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia). Posledný možný termín realizácie projektu je 30. november 2020. Termín uzávierky finančného vyúčtovania projektu: do 30 kalendárnych dní od ukončenia projektu. Rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení grantu, bude každému žiadateľovi oznámené písomne najneskôr do 30. októbra 2020. Podrobnejšie informácie nájde každý záujemca v nižšie uvedenej prílohe.  

Prílohy

1. DOCX 21,7 KB Výzva