Mesto začalo s doručovaním rozhodnutí na miestne dane a poplatky do košických domácností

Mesto Košice ako správca dane začalo s doručovaním rozhodnutí na poplatky za komunálny odpad, dane z nehnuteľností a dane za psa. Tie doručujú do košických domácností zamestnanci mesta zväčša od 16.00 do 20.30 hod., počas sobôt je to medzi 14.00 - 20.30 hod. Okrem nich doručuje rozhodnutia aj Slovenská pošta. Ak si niekto neželá prevziať rozhodnutie osobne, mal by to napísať na lístok a ten pripevniť na svoje vchodové dvere.

Tí daňovníci, ktorí majú svoju elektronickú schránku sprístupnenú na doručovanie písomností, si svoje rozhodnutie nájdu aj na Slovensko.sk. Mesto už poslalo, resp. v najbližších dňoch pošle výlučne elektronickou formou 15 000 rozhodnutí na poplatky za komunálny odpad a dane z nehnuteľností do elektronickej schránky všetkým právnickým osobám, živnostníkom alebo fyzickým osobám, ktoré o to požiadali, ale aj tým, ktoré majú elektronickú schránku aktívnu na doručovanie. Celkovo bude do domácností v meste doručených v nasledujúcich dňoch 127 000 rozhodnutí prostredníctvom zamestnancov mesta Košice. Ďalších cca 50 000 rozhodnutí pre obyvateľov žijúcich mimo Košíc a pre tých, kde osobné doručovanie nie je z rôznych príčin možné, dostanú daňovníci poštou. 

Zľavy seniorom sa už poskytujú automaticky

Poslanci NR SR aj na základe návrhu mesta Košice a jeho primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) schválili v novembri minulého roka novelu zákona, ktorá na základe veku priniesla od 1. januára 2021 možnosť automatického uplatnenia zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov v ich vlastníctve, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Mesto Košice však poskytuje na základe VZN č. 132 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov aj úľavy na dani z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov v prípade, že tie slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

V tomto prípade si však daňovník na rozdiel od dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov musel nárok na zníženie výšky dane uplatniť tak ako doteraz v priznaní k dani z nehnuteľnosti alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 najneskôr do 1. februára 2021. V ňom si určil, ktoré pozemky slúžia výhradne na jeho osobnú potrebu. Daňovník si uplatnil zníženie na pozemky len raz, na ďalšie zdaňovacie obdobie ho už správca dane poskytne automaticky.

Lehota na zaplatenie je maximálne 45 dní od doručenia, v prípade viacerých splátok je to dátum uvedený v rozhodnutí 

Lehoty na zaplatenie miestnych daní a poplatku za komunálne odpady sú uvedené v rozhodnutí, ktoré Košičania dostávajú v týchto dňoch.

„Zásielky môžu prebrať do vlastných rúk len osoby, pre ktoré sú určené alebo tí, ktorí majú na to splnomocnenie. Po prevzatí rozhodnutí, teda odo dňa ich doručenia, má občan 30 dní na odvolanie sa, potom ešte ďalších 15 dní na zaplatenie. Každý má tak celkovo 45-dňovú lehotu na zaplatenie. Ak má daňovník v rozhodnutí uvedené, že napr. poplatok za komunálny odpad alebo daň sú rozdelené do viacerých splátok, tak lehota tej prvej splátky predstavuje maximálne 45 dní od doručenia a tie ďalšie musí zaplatiť do dátumu, aký je uvedený v rozhodnutí,“ uviedla vedúca referátu daní a poplatkov magistrátu mesta Košice Tatiana Moleková.

Akými spôsobmi sa dajú uhradiť miestne dane a poplatky?

Tá pripomína, že aj vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu zostáva najjednoduchším spôsobom zaplatenie prevodným príkazom cez internet banking alebo naskenovaním QR kódu prostredníctvom mobilného telefónu z pohodlia domova. Ďalšou možnosťou je navštíviť Magistrát mesta Košice na Triede SNP 48/A, kde je pre záujemcov na prízemí hlavnej budovy pripravený nový kiosk. Prostredníctvom QR kódu je tam možné zaplatiť hotovosťou, alebo kartou. Počas úradných hodín bude pri kiosku stáť špeciálne vyčlenený zamestnanec, ktorý pomôže každému záujemcovi o zaplatenie.

Zároveň tak ako po iné roky bude aj teraz možné zaplatiť hotovosťou alebo kartou v pokladni, ktorá je takisto umiestnená na prízemí  magistrátu. V hotovosti alebo platobnou kartou je to takisto možné urobiť aj na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Takisto je možné využiť aj služby ich balíkoboxov - https://www.posta.sk/balikobox, na ktorých je takisto možné platiť bezhotovostne.

Moleková zdôrazňuje, že pri každom z vyššie spomínaných spôsobov úhrady dane alebo miestnych poplatkov je potrebné mať pri sebe rozhodnutie. „V prípade nejasností ohľadom doručovania rozhodnutí alebo samotného platenia daní, resp. poplatkov za odpad odporúčam kontaktovať Call centrum mesta 055/6419 100 alebo e-mailom na dane@kosice.sk, resp. poplatky@kosice.sk. Naše pracovníčky sa budú snažiť v rámci svojich možností pomôcť so základnými informáciami každému, kto sa na nich obráti,“ dodala vedúca referátu daní a poplatkov magistrátu mesta Košice.