Mesto zastavilo stavebné konanie pre NTC na Popradskej, problémom bol aj príliš nízky počet parkovacích miest

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií zastavilo koncom januára stavebné konanie pre stavbu Národné tenisové centrum Košice spoločnosti NTC Košice, a.s.

Stavebník NTC Košice, ktorého v tomto stavebnom konaní zastupovala spoločnosť Ento Košice, podal 1. marca 2018 na Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie mesta Košice žiadosť o stavebné povolenie pre dopravné stavby.

Keďže predložená žiadosť o stavebné povolenie neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  mesto stavebníka ešte v júli 2018 vyzvalo, aby opravil, doplnil a zosúladil projektovú dokumentáciu vo viacerých bodoch.

Mal doplniť napríklad výkres pozdĺžneho profilu účelovej komunikácie, ktorá bude za hlavnou budovou NTC, alebo zosúladiť počet parkovacích miest v ich grafickom vyznačení a číselnom popise ich počtu. V projekte, ktorý bol posudzovaný podľa zákona o EIA bolo riešených 190 parkovacích miest, no v predloženom projekte ich bolo už len 180. Takisto bol rozpor medzi dopravno-kapacitnom posúdení ohľadom rezervy 20 parkovacích miest pre potreby hlavnej budovy, no v projekte sa nenachádzali.

NTC Košice čiastočne vyhovelo požiadavkám špeciálneho stavebného úradu, no chýbal napríklad aj súhlas na výrub kolíznych drevín. Keďže stavebník nedokázal predložiť v tomto konaní právoplatné výrubové povolenie, špeciálny stavebný úrad vyhodnotil, že nie je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby.

Mesto prostredníctvom špeciálneho stavebného úradu upozornilo aj na viaceré nezrovnalosti medzi pôvodným projektom a tým, čo spoločnosť predkladala na stavebné konanie. Problémom boli aj viaceré chybné výkresy a technické správy k výstavbe.

Najväčším problémom sa ukázal nesúlad medzi prezentovaným a skutočným počtom parkovacích miest. V dopravno-kapacitnom posúdení (DKP) projektu vypracovaným autorizovanou stavebnou inžinierkou sa uvádza, že podľa  výstupov z prieskumu statickej dopravy je celkový potenciál parkovacích miest v okolí cca 5 000.

Z toho 541 parkovacích miest je stále nevyužitých a predstavuje alternatívnu ponuku jednorazového parkovania v okolí v čase športového podujatia.  Na podklade tohto DKP bola vypracovaná projektová dokumentácia  pre územné konanie a následne pre stavebné konanie, ktorá však riešila iba 180 parkovacích miest pre účely hlavnej stavby – budovy NTC a jej okolia.

„Máme za to, že tento prieskum nevychádzal z reálnych meraní statickej dopravy, pretože napríklad parkovisko v obytnom súbore GROT, pri ktorom sa počíta so 103 parkovacími miestami, reálne neexistuje. Stavebník nepreukázal, že má k parkovacím miestam, s ktorými DKP uvažuje, reálne a právne uzatvorený zmluvný vzťah s ich vlastníkmi, respektíve správcami, na základe ktorého by ich v prípade potreby mohol využiť. DKP s tými parkovacími miestami počíta iba v teoretickej rovine,“ uvádza vo svojom rozhodnutí vedúca referátu špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie magistrátu mesta Košice Ing. Marta Makšimová.

Ďalej stavebník v konaní nepreukázal, podľa jej slov, akým spôsobom by vyriešil absenciu až 4279 z požadovaného počtu 5000 parkovacích miest. Reálna potreba parkovacích miest musí byť zabezpečená a v konaní riadne preukázaná, aby pri užívaní stavby ako celku nedochádzalo k poddimenzovaniu statickej dopravy a obmedzovaniu dopravnej verejnosti v blízkom okolí stavby.

„Projektová dokumentácia takisto nezodpovedala viacerým právnym náležitostiam a bola vypracovaná s chybami a so zjavnými nezrovnalosťami medzi jednotlivými výkresmi a v rôznych stupňoch. Projektant ako oprávnená osoba by mal zvlášť pri tak náročnej a významnej stavbe umiestňovanej v tak citlivom území vypracovať projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania v takej kvalite a rozsahu, aby nebolo možné si údaje z jednotlivých výkresov zamieňať, respektíve si ich rôznymi spôsobmi vysvetľovať a polemizovať o tom, ktorý údaj je správny.“

Hoci stavebník v určenej lehote doplnil svoje podanie o náležitosti uvedené vo výzve, na základe ich posúdenia a vyhodnotenia špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, že v konečnom dôsledku neboli v určenej lehote odstránené nedostatky podania.

„Situáciu som osobne preveril. Projektová dokumentácia neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, čo malo podľa špeciálneho stavebného úradu za následok zastavenie tohto konania z procesných dôvodov,“ skonštatoval primátor mesta Jaroslav Polaček.

NTC sa voči tomuto rozhodnutiu môže odvolať do 15 dní. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.