Mestskí kontrolóri sa zamerajú na verejné priestranstvá

Kontrolóri z Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice vykonajú v súčinnosti s príslušníkmi Mestskej polície Košice a technikmi Správy mestskej zelene v máji až júli tohto roka kontroly miestnej dane za užívanie verejného priestranstva.

Kontrola, prebiehajúca na celom území mesta Košice, bude zameraná na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva. Kontrolóri priamo v teréne formou miestnych zisťovaní overia, či všetky fyzické a právnické osoby, ktoré osobitne užívajú verejné priestranstvo, dodržiavajú povinnosti, vyplývajúce z platného všeobecne záväzného nariadenia.

Osobitným užívaním verejného priestranstva je napríklad umiestnenie stavebného zariadenia, skládka stavebného materiálu alebo ohradenie staveniska, a to aj formou uzávery verejnej komunikácie. Za osobitné užívanie verejného priestranstva je považované aj umiestnenie prenosných reklamných zariadení, predajných zariadení alebo trvalé parkovanie s vozidlom mimo stráženého parkoviska.

Každý daňovník je v zmysle platného nariadenia povinný svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva oznámiť správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Sadzba dane z verejného priestranstva je presne stanovená a konkrétne u vyššie uvedených foriem užívania verejného priestranstva sa pohybuje v rozpätí od 0,10 do 0,33 € za meter štvorcový a deň. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti sa subjekt dopustí správneho deliktu, za ktorý mu mesto zmysle daňového poriadku môže uložiť pokutu až do výšky 3 000 eur. 

V súvislosti s výkonom kontroly mesto ako správca dane za užívanie verejného priestranstva upozorňuje nielen na výkon kontroly, ale zároveň žiada všetky do úvahy prichádzajúce subjekty, aby si splnili oznamovaciu povinnosť vo všetkých prípadoch, ak užívajú verejné priestranstvo na osobitné účely uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 70 a nemajú na užívané plochy uzavretú nájomnú zmluvu.