Prejsť na obsah

Miestne dane v roku 2006

Oznámenie pre daňovníkov

V zmysle zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a dane za psa ten daňovník, u ktorého nastali zmeny v predchádzajúcom roku.

U dane z nehnuteľností sú to zmeny týkajúce sa osobného stavu a zmeny týkajúce sa predmetu dane:

- zmena priezviska /vydaj, rozvod a iná zmena/
- zmena miesta trvalého pobytu
- úmrtie
- zánik právnickej osoby, zlúčenie, likvidácia, konkurz , zmena sídla a pod.
- nadobudnutie nehnuteľností –
výstavba , kúpa, darovanie, osvedčenie o dedičstve,
dohoda o zrušení a vyporiadaní bezpodielového
alebo podielového spoluvlastníctva
prevod obchodného podielu
- zánik vlastníctva - predaj, darovanie, zbúranie
dohoda o zrušení a vyporiadaní bezpodielového
alebo podielového spoluvlastníctva
prevod obchodného podielu
zmena užívania stavby
alebo iná nešpecifikovaná zmena, ktorá má vplyv na vznik alebo zánik daňovej povinnosti.

V zmysle § 18 ods. 3 zákona o miestnych daniach, je daňovník povinný
všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali a podať daňové priznanie do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

O s t a t n í    d a ň o v n í c i   u   ktorých nedošlo k zmene osobného stavu ani k zmene v predmete dane z nehnuteľností a daňové priznanie podali v termíne do 28. februára,
nové daňové priznanie   n e p o d á v a j ú.


Správca dane poskytne zníženie dane z bytov a stavieb na bývanie vo výške 30 % a oslobodenie od dane z pozemkov do výmery občanom starším ako 70 rokov, /t.j. tým, ktorí dovŕšili 70 rokov najneskôr 31. 12. 2005/ automaticky, to znamená, že nie je potrebné dávať žiadosť. Nároky na oslobodenie resp. zníženie z iných dôvodov je potrebné preukázať a to v lehote do 31. januára 2006, inak nárok zanikne.

Upozorňujeme daňovníkov, že správca dane poskytne len tie oslobodenia a úľavy, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení mesta Košice č. 71/2004 o miestnych daniach v platnom znení. Správca žiadostiam o úľavy nad rámec VZN nemôže vyhovieť.

--------------------------------------------------------------------------------

Pre rok 2006 došlo k výraznej úprave v zdaňovaní psov.

Úprava vychádza zo zákona č. 582/2004 Z.z., v zmysle ktorej občania zdravotne ťažko postihnutí už nie sú oslobodení od platenia dane za psa. To znamená, že všetci zdravotne ťažko postihnutí, ktorí vlastnia psa sú povinní podať daňové priznanie za psa v termíne do 31. januára 2006 a zaplatiť daň vo výške 600,- Sk v tej istej lehote.

Úľava na Daň za psa vo VZN mesta Košice č. 71/2004 v znení zmien a doplnkov nie je riešená. VZN presne stanovilo pre jednotlivé skupiny osôb pevnú výšku sadzby dane. Správca dane iné úľavy neposkytne.

Zákon stanovuje všetkým daňovníkom vlastniacim psa zaplatiť daň bez výrubu.
Mesto Košice zašle daňovníkom iba šeky na zaplatenie. Daňovník, ktorý má daň vyššiu ako 600,- Sk môže zaplatiť daň za psa v dvoch splátkach. Ostatní daňovníci jednorázovo do 31. januára 2005. Daň je možné zaplatiť šekom, bankovým prevodom alebo v pokladni Magistrátu vo vestibule budovy. Pokladňa je otvorená denne.

--------------------------------------------------------------------------------

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je možné poslať aj poštou na adresu:

           Mesto Košice, odd. miestnych daní
           Tr. SNP 48/A
           040 11 K o š i c e


Daňové priznanie musí byť daňovníkom vypísané podľa predtlače, daň musí byť vypočítaná podľa platných sadzieb na rok 2006 - viď VZN mesta Košice č. 71 o miestnych daniach.

VZN č.71 O miestnych daniach
Tlačivá pre podanie daňového priznania

Daňové priznanie je potrebné predložiť alebo poslať v termíne do 31.1. bežného roka.

Postup pri podaní daň. priznania:
- vypísať podľa poučenia k daňovému priznaniu,
- podať osobne do podateľne miestnych daní pri Meste Košice, alebo poštou.

Tel. kontakty správcov dane z nehnuteľností:

      MČ Západ - 6419264 - p. Abosiová
      MČ Staré Mesto - 6419277 - p. Jalčová
      MČ Sever - 6419179 - p. Ing. Vydrová
      MČ Darg.hrdinov - 6419269 - p. Hercegová
      MČ Nad Jazerom - 6419250 - p.Ing. Kubíková
      MČ Juh - 6419255 - p. Varcholová
     Ostatné MČ a ostatní daňovníci - 6419279 - p. Szemanová

     Právnické osoby: - 6419182 - p. Bc. Biskupová




Zdroj: referát miestnych daní MMK