Prejsť na obsah

Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia

NÁZOV PROJEKTU Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia

LOGO
    

ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Kohézneho fondu a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
KF - KOHÉZNY FOND
"Investícia do Vašej budúcnosti"

MIESTO REALIZÁCIE     Mesto Košice
CELKOVÉ NÁKLADY    1 973 100,00 €
VÝŠKA DOTÁCIE    1 874 445,00 €

OPERAČNÝ PROGRAM (FOND) Operačný program Doprava 2007 – 2013, Prioritná os 4 – Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov, Opatrenie 4.1 – Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov

POSKYTOVATEĽ   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
1) Projektová príprava pre integrovaný dopravný systém koľajovej osobnej dopravy.
2) Vypracovaním a následnou realizáciou projektovej dokumentácie k zvýšeniu rozvojových možností územia mesta Košice.

OPIS PROJEKTU
Účelom projektu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia" je zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností" UNIKA 2014 pre stavbu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice". V rámci navrhovaných dopravno - inžinierskych technických opatrení modernizácie električkových koľajových tratí sa navrhujú opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť a plynulosť električkovej dopravy, zvýšia komfort cestujúcej verejnosti, a redukujú na viacerých miestach kolízne situácie, resp. bodové nedostatky. To sa dosiahne doplnením účelovej svetelnej signalizácie na najrizikovejších cestných koľajových prejazdoch. Tým sa dosiahne vyššia cestovná rýchlosť električkovej dopravy a zvýši sa jej atraktivita ako nosného systému MHD v meste Košice.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavná aktivita:
Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia
Podporné aktivity:
Riadenie projektu
Publicita a informovanie

VÝSTUPY PROJEKTU
Projekt „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia" rieši prípravu a vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť pre stavbu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice" v rozsahu:
   - dokumentácia meračských prác – geodetické zameranie dotknutého územia, overenie, zakreslenie IS vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností,
   - dokumentácia stavebno - techn. prieskumu, vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností,
   - dokumentácia stavebného zámeru,
   - dokumentáciu pre Územné rozhodnutie,
   - dokumentáciu pre Stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby,
   - vykonávanie inžinierskej činnosti.

ZAČIATOK REALIZÁCIE   10/2014
UKONČENIE REALIZÁCIE   12/2015
TYP PROJEKTU   Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/