Prejsť na obsah

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia

NÁZOV PROJEKTU Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia

LOGO PROGRAMU 

         

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je podporený Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Kohézneho fondu a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

MIESTO REALIZÁCIE   Košice, Košice – mestská časť Barca, Košice – mestská časť Juh, Košice – mestská časť Nad jazerom
CELKOVÉ NÁKLADY   2 265 600,00 €
VÝŠKA NFP    2 152 320,00 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   1 925 760,00 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, prioritná os 3 – Verejná osobná doprava, špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom - modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom národného projektu je projektová príprava pre modernizáciu električkových tratí. Zmodernizovať ďalšie úseky električkovej trate, čím sa zvýši komfort a plynulosť jazdy prostredníctvom vypracovania projektovej dokumentácie.

OPIS PROJEKTU
Projekt: „Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“, bude riešiť trasu pozdĺž Južnej triedy až do Barce a trasu na sídlisko Nad Jazerom od ulice Alejová. Technické riešenie predstavuje modernizáciu električkových tratí (zvršku, spodku, trakčného vedenia, sprievodnej infraštruktúry), modernizáciu nástupíšť vrátane potrebnej infraštruktúry a priechodov bezbariérovou úpravou pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, riešenie zastávkových ostrovčekov, optimalizáciu umiestnenia električkových zastávok na niektorých traťových úsekoch vrátane doplnenia nových a tým skrátenie medzi zastávkových vzdialeností a optimalizáciu pešej dostupnosti MHD.
Projekt logicky nadväzuje na technické riešenia predchádzajúcich modernizácií. Taktiež je požadované zabezpečenie preferencie električkovej dopravy, ktoré sa dosiahne navrhovanými prvkami modernizácie existujúcich zariadení svetelnej signalizácie po ktorých prechádzajú električkové trate, prípadne vybudovaním nových v prípade potreby, a to doplnením prvkov preferencie – modernizáciou radičov, osadením návestidiel typu LED - modernizáciou žiarovkových návestidiel za prevedenie LED (light-emitting diodes), ktoré sú spoľahlivejšie, vykazujú pri zníženom odbere elektrickej energie lepšie optické vlastnosti a minimalizujú požiadavky na údržbu, doplnením vzdialených výzvových detektorov TRAM, predlžovacích detektorových slučiek a odhlasovacích detektorov TRAM a pod.

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavná aktivita: Modernizácia električkových tratí v Košiciach –
                           2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia
• Podporné aktivity: Interné riadenie projektu
                           Publicita a informovanosť

VÝSTUPY PROJEKTU
Spracovaná projektová dokumentácia v rozsahu:
1. zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti
2. zabezpečenia projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti
- dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce (DSZ + IČ)
- dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR + IČ)
- dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP + IČ)

ZAČIATOK REALIZÁCIE    12/2020
UKONČENIE REALIZÁCIE    08/2023
TYP PROJEKTU     Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE    V realizácii


„Investícia do Vašej budúcnosti“

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/