Prejsť na obsah

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, II. etapa

NÁZOV PROJEKTU Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, II. etapa

LOGO PROGRAMU

  Logo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR            

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE
Košice - mestská časť Sever
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Košice - mestská časť Staré Mesto
Košice - mestská časť Západ

CELKOVÉ NÁKLADY    510 903,77€
VÝŠKA NFP    380 192,93 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ    340 172,62 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 1 –Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility,
Špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je: Zatraktívnenie a zvýšenie komfortu cestovania verejnou osobnou dopravou prostredníctvom modernizácie infraštruktúry a dopravného systému na zastávkach.

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu sa zabezpečí modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy vybavením autobusových zastávok, kde je vysoká frekvencia cestujúcich, oznamovacími prostriedkami - osadením označníka zastávky a LED tabúľ s príslušenstvom, stavebnými úpravami zastávok MHD (čakacích a nástupných plôch pre cestujúcich) s vytvorením bezbariérového prístupu na zastávky, ako aj stavebnými úpravami pozemnej komunikácie v miestach zastávok MHD. Prispeje sa tak k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb, zvýšeniu atraktivity verejnej osobnej dopravy, zabezpečeniu bezbariérového prístupu na zastávky, zvýšeniu informovanosti cestujúcich a bezpečnejšiemu využívaniu verejnej osobnej hromadnej dopravy v meste.
V rámci projektu sa vykonajú stavebné úpravy nástupných plôch na 4 zastávkach MHD (zastávka č. 2, 4, 5, 6) a taktiež na 3 zastávkach (zastávka č.2, 4, 5) sa vykonajú stavebné úpravy samotného zastávkového pruhu (niky) a zastávkových odbočovacích a pripájacích pruhov s vytvorením bezbariérového a bezpečného prístupu na zastávku ako aj prestupu medzi jednotlivými druhmi dopravy – električkovou, autobusovou mestskou. Cestujúci tak budú môcť bezpečne prestupovať medzi týmito druhmi dopravy.

Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu infraštruktúry verejnej osobnej dopravy, ktorá sa prejaví vo zvýšení komfortu cestujúcich, zlepšení prepravných podmienok, čo napomôže atraktivite cestovania verejnou dopravou ako súčasti multimodálneho systému VOD, ako aj vyváženejšiemu územnému rozvoju.
Modernizáciou sa dosiahne vysoká kvalita zastávok s minimalizáciou bariér a maximalizáciou kompaktnosti a účelnosti, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému, modernizácia a oprava zastávok a staníc verejnej osobnej dopravy vrátane prístupových komunikácií s ohľadom na bezbariérovosť a prvky pre zrakovo postihnutých cestujúcich a komfort cestujúcich.

V rámci projektu budú zmodernizované tieto zastávky:
Zastávka č. 1: SO 101-01 „Staničné námestie“ (Námestie MM, Námestie osloboditeľov, Palackého, Mlynská bašta
Zastávka č. 2: SO 101-02 „Nová nemocnica, Považská "
Zastávka č. 3: SO 101-03 „Belehradská – smer Centrum"
Zastávka č. 4: SO 101-04 „Okresný úrad - smer OC Tesco“
Zastávka č. 5: SO 101-05 „Okresný úrad - smer Amfiteáter“
Zastávka č. 6: SO 101-06 „Ružová, OC Galéria - smer Krajský súd“

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
• Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, II. etapa

VÝSTUPY PROJEKTU
• 6 zmodernizovaných zastávok MHD

ZAČIATOK REALIZÁCIE    08/2022
UKONČENIE REALIZÁCIE    05/2023
TYP PROJEKTU    Investičný
FÁZA REALIZÁCIE    Ukončený

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/