MŠ Havanská 26, Košice

Voľné pracovné miesto pedagogického zamestnanca

 

V zmysle §11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:

Materská škola Havanská 26, Košice

Havanská 26, 040 13  Košice

Kategória voľného pracovného miesta:

učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca:

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a v znení neskorších predpisov

 

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške funkčného platu najmenej 612,50 €

Iné požiadavky:

-ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) a § 11 zákona č. 317/2009 Z.z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

-uvedené požadované doklady zaslať na adresu školy do 16.8.2019,

-pozvaní na pracovný pohovor (prostredníctvom e-mailu/telefónu) budú len tí uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky,

-predpokladaný termín pracovného pohovoru 23.8.2019

Zoznam požadovaných dokladov:

1.písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,

2. overená kópia dokladov o vzdelaní,

3.u samostatného pedagóga

Rozhodnutie o absolvovaní

adaptačného programu začínajúceho pedagogického zamestnanca,

4.štruktúrovaný profesijný životopis

5.na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje sa budú overovať len u úspešného uchádzača.

6.lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa v MŠ(nie staršie ako 3 mesiace)

7.písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8.čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

 

Nástup do zamestnania pre úspešného uchádzača:

2.9.2019

Kontakt:

ms@havanska.sk

0905505155

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle školy www.havanska.sk.