Prejsť na obsah

MŠ Nešporova 28, Košice

Zverejnenie voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca v zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138 /2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch                        a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Materská škola

Nešporova 28

040 11 Košice

kontakt: ms.nesporova@netkosice.sk,            

0911 636 535, 055/67 40 743

 

Miesto výkonu práce:

Elokované pracovisko Bystrická 34, Košice MČ Pereš ako súčasť Materskej školy, Nešporova 28, 040 11 Košice – zástup počas MD a RD. 

 

Kategória pedagogického zamestnanca:  Učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca:  Učiteľ materskej školy

Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Iné požiadavky:

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa

- ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- štruktúrovaný profesijný životopis

- súhlas so spracovaním osobných údajov

- overené doklady o nadobudnutom vzdelaní

 

Požadované doklady môžete zaslať:

  • e-mailom na adresu:  nesporova@netkosice.sk,
  • poštou na adresu Nešporova 28, 040 11 Košice,  
  • osobne,
  • do 13.12.2023.

 

Platové náležitosti:

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe v rozpätí od 938,- € do 1267,50 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Rozsah úväzku: 100 %

 

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Predpokladaný nástup do zamestnania: 08. januára 2024.

 

                                                                                                       PaedDr. Marta Hrušková

  V Košiciach, 04.12.2023                                                                     riaditeľka školy