MŠ Turgenevova 7, Košice

Materská škola, Turgenevova 7, 040 01 Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola , Turgenevova 7, 040 01 Košice
Kontakt: 055/6788570, msturgenevova7@gmail.com


Voľné pracovné miesto: na dobu určitú – zastupovanie počas PN

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov


Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Profesijný životopis
3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
5. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o priatie do zamestnania a profesijný životopis pošlite poštou alebo e-mailom do 08.02. 2018 do 10.00 hod.
Vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Košice: 31.01. 2018

Dagmar Rondzíková
riaditeľ MŠ