MŠ Turgenevova 7, Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
 
Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola , Turgenevova 7,  040 01 Košice
Kontakt:  055/6788570, msturgenevova7@gmail.com
 
Voľné   pracovné miesto: predpokladaný nástup od 04. 11. 2019
 
Úväzok:  100%
 
Pracovná zmluva na dobu určitú   do 31.08. 2020
 
Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ
 
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)
 
Kariérový stupeň: začínajúci pedagogický zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
 
Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
 
Základná platová tarifa: Podľa platovej triedy 4 až 9 a príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od  655,50.-€
 
Zoznam požadovaných dokladov:
  1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. Profesijný životopis
  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  4. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
  5. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov
 
pošlite  e-mailom alebo poštou do 13.09. 2019.
 
Vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.
 
Košice: 28.08. 2019
 
Dagmar Rondzíková
riaditeľ  MŠ