Na košickej železničnej stanici zastane v stredu ráno mimoriadny „protidrogový vlak“ – Revolution train

V stredu ráno zastane na železničnej stanici v Košiciach na jeden deň mimoriadny „protidrogový vlak“ – Revolution train. Pristavenie vlaku zabezpečilo najmä pre žiakov košických základných škôl ale aj pre širokú verejnosť, mesto Košice. Doposiaľ prejavilo záujem o tento unikátny protidrogový projekt takmer 400 žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Pre verejnosť, vrátane rodičov detí, bude vstup do vlaku možný v čase od 15.30 do 18.00 hod.

Protidrogový vlak tvorí šesť vagónov, v ktorých sú štyri kinosály a osem interaktívnych miestností popisujúcich „príbeh“ ako ľahké je prepadnúť drogám a aké je ťažké sa tejto závislosti zbaviť. Cieľom vlakového programu Revolution train je prostredníctvom zapojenia ľudských zmyslov zapôsobiť na návštevníka, a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám.

Vo vlaku sú predstavované mechanizmy, ako drogová závislosť vzniká, až do dôsledkov, ktoré potom závislých jedincov v živote čakajú. Práve vďaka zapojeniu návštevníkov do reálneho príbehu, emotívnym situáciám a interaktívnemu prístupu dokáže program zaujať, a dať priestor k premýšľaniu nad nebezpečenstvom legálnych i nelegálnych drog.

Vítaní sú nielen žiaci, ale aj rodičia

Program trvá 90 minút, je určený najmä pre školské skupiny detí vo veku od 12 do 17 rokov. Vítaní sú však aj ich rodičia, lebo náznaky užívania drog sa objavujú už aj u detí vo veľmi nízkom veku, a rodičia si závislosti u dieťaťa nemusia dlho všimnúť. Nakoniec už môže byť neskoro.

Domovskou stanicou protidrogového vlaku je Praha – Dejvice, kde stojí od decembra do marca a počas letných školských prázdnin. V zvyšných mesiacoch roka sa vydáva na cesty do miest v Českej republike, na Slovensko a do Nemecka. Doposiaľ bol vlak vo viac ako 150 mestách a projekt navštívilo vyše 150 000 ľudí.

Košické školy sa zapájajú do Národného programu boja proti drogám

Zapojenie sa košických ZŠ do programu Revolution train 2019 je súčasťou plnenia Plánu národného programu boja proti drogám na školách mestom Košice. Cieľom plánu boja proti drogám je predovšetkým:

-zabezpečiť bohatú ponuku záujmovej činnosti pre žiakov v rámci rôznych krúžkov, a vzbudiť záujem žiakov o voľno časové aktivity

-venovať zvýšenú pozornosť sebapoznávaniu a sebaúcte žiakov

-poskytnúť žiakom a rodičom viac informácií o drogovej prevencii

-monitorovať zmeny v správaní žiakov

-odstraňovať šikanovanie – uplatňovať práva dieťaťa

-organizovať charitatívnu činnosť, zbierky

-predchádzať užívaniu návykových látok, vrátane alkoholu a tabaku

Hlavnými úlohami Plánu národného programu boja proti drogám na školách sú okrem iného: plnenie úloh školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí; aktivity proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí, ochrana pred nezákonným požívaním narkotík a psychotropných látok; zdôrazňovanie významu primárnej prevencie drogových závislostí; prostredníctvom alternatív (najmä spektra výtvarných, fotografických, grafických činností) prispieť k posilneniu zdravého životného štýlu bez drog; pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja; budovať schopnosti drogu odmietnuť; vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí a iných sociálno – patologických javov.