Prejsť na obsah

Na tohtoročnú opravu dlažby v centre je vyčlenených 400 000 eur

Mesto Košice už niekoľko rokov vykonáva opravu dlažby v centrálnej mestskej zóne. Za uplynulé štyri roky išlo do týchto činností vyše 2 milióny eur. Okrem bežných poveternostných vplyvov a štandardného opotrebovania dlažby dochádza k jej nadmernému opotrebovaniu a znehodnocovaniu aj kvôli častým prejazdom nákladných a osobných áut.

Ďalším problémom je, že v minulosti na rozdiel od súčasnosti neboli k dispozícii špeciálne špárovacie hmoty na vysokú záťaž. Z tohto dôvodu najmä počas zimných mesiacov dochádza k nadmernému uvoľňovaniu a vypadávaniu dlažobných kociek. Lokálne a plošné opravy prostredníctvom špárovania dlažby sa uskutočňujú aj v týchto dňoch. Realizuje ich Bytový podnik mesta Košice (BPMK) na základe objednávky od mesta.

BPMK opravil v apríli najpoškodenejšie úseky

„Pred oslavami Dňa mesta Košice sme kvôli zlepšeniu bezpečnosti opravili najviac poškodené úseky dlažby na Hlavnej ulici. Naša čata momentálne pracuje na bočných uličkách ako sú Alžbetina a Kováčska. O tom, aké práce budeme robiť ďalej, sa rozhodne v stredu pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok. Na najnevyhnutnejšie finančné náklady súvisiace s opravou a údržbu dlažby na Hlavnej a priľahlých uliciach v centrálnej mestskej zóne by sme potrebovali niečo vyše 400 000 eur. Ak by sme do toho zahrnuli aj výmenu odvodňovacieho žľabu, museli by sme k tejto sume pripočítať ďalší milión eur,“ uviedol riaditeľ BPMK Peter Miklovič.

V zverejnenom návrhu rozpočtu je na opravu dlažby vyčlenená suma 400 000 eur. Viacerým poslancom sa však táto suma zdá byť privysoká a avizovali, že navrhnú jej zníženie na polovicu. Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia magistrátu mesta Košice má pripravenú pre BPMK objednávku na vyššie uvedenú sumu. V takom prípade by sa okrem bežnej údržby Hlavnej ulice pokračovalo v špárovaní Alžbetina ulice medzi križovatkami s Bočnou a Moyzesovej. V pláne je aj rozsiahlejšia oprava Vrátnej ulice, ktorej časť sa nachádza v havarijnom stave. Zároveň by sa pokračovalo aj v opravách na Kováčskej, Orlej a Zvonárskej ulici.

Naopak, ak by finančné zdroje na opravy dlažby boli oproti minulosti obmedzené, dávali by sa dokopy iba tie úplne najhoršie úseky. Podľa riaditeľa magistrátu mesta Marcela Čopa by prevažná väčšina opráv bola len lokálneho charakteru. Z opráv by sa museli vypustiť niektoré aktivity ako sú napríklad realizácia dilatácií na novo vyšpárovaných plochách dlažobného krytu. To by však znamenalo, žeby na mnohých miestach dochádzalo k väčšiemu vlneniu, resp. vydutiu dlažby na v minulosti opravovaných úsekoch.

Čop: Investíciami do dlažby predchádzame škodám na majetku mesta

Takisto by nebolo možné začať ani s plánovanou výmenou žltej betónovej dlažby pri Miklušovej väznici, ktorá sa už nedá zakúpiť, za nový portýr. Rovnako by nebolo možné ani opravovať dlažbu na vstupoch do dvorov na Zvonárskej ulici alebo vymieňať odvodňovacie žľaby.

„Uvoľnená dlažba a vypadnuté škáry, ktoré sa v značnom rozsahu vyskytujú na Hlavnej ulici, vytvárajú vysoké riziko pri pešej chôdzi, kde môže dôjsť aj k úrazu. Dostatok financií pre údržbu a opravy dlažby sú nevyhnutné aj z hľadiska predchádzania ďalších škôd na našom majetku. Platí, že čím menej by sme dali, tak v ďalších rokoch budeme musieť investovať násobne viac. Hlavná ulica je reprezentatívnou a najvýraznejšou ikonou mesta Košice. Verím, že tento účel bude plniť aj naďalej a v rozpočte bude dostatok financií na to, aby sme nemuseli šetriť na nesprávnom mieste,“ skonštatoval M. Čop.

Mesto zároveň zaznamenalo viacero podnetov na neuspokojivý stav dlažby na Dominikánskom námestie. Túto časť historického centra spravuje mestská časť Staré mesto. Jej vedenie bolo zo strany mesta viackrát vyzvané, aby sa postaralo o dôstojný ráz tejto lokality a zabezpečilo dostatočnú opravu a údržbu dlažby.