Návrh na zmenu VZN č. 103 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v škol. zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice