Návrh na zmenu VZN č. 213 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach