Návrh na zmenu VZN č. 51, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Lorinčík