Návrh na zmenu VZN č. 70 O dani za užívanie verejného priestranstva