Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 131 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 131,
O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice

Návrh na zmenu VZN je uložený v prílohe

Zverejnené na pripomienkovanie: 05.11.2020

Vaše pripomienky k navrhovanému zneniu VZN je možné zasielať do 15.11.2020 na email tatiana.molekova@kosice.sk 

Poznámka: návrh zmeny VZN predkladá Ing. Ladislav Strojný, poslanec MZ; návrh zmeny VZN sa zverejňuje na základe uznesenia MZ č. 507 zo dňa 19.10.2020