Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 191, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom“