Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 6 O kronike mesta Košice