Prejsť na obsah

Nové bývanie si dnes vyžrebovalo 15 sociálne odkázaných rodín

Zrekonštruovaný bytový dom na Sládkovičovej ulici v Košiciach poskytne domov ďalším pätnástim nájomcom. V pondelok si svoj nový domov vyžrebovali na košickom magistráte za účasti osobitnej komisie na výber čakateľov na prideľovanie sociálnych a iných bytov v majetku mesta určených na prenájom. Celkovo bolo doručených 32 žiadostí, požiadavkám z výzvy však vyhovela len necelá polovica. Výzva bola zverejnená 15. novembra 2019 s možnosťou podávania žiadostí do 15. decembra 2019.

Nájomné bude predstavovať 0,91 eur/m2 + náklady na energie

Úspešní žiadatelia, z ktorých prevažnú väčšinu (10 prípadov) tvorili osamelé matky s deťmi, boli rozdelení do dvoch skupín podľa počtu členov rodiny. K dispozícii boli 4 jednoizbové byty a 11 dvojizbových bytov. Nájomné sa bude odvíjať od plochy bytu a bude predstavovať 0,91 eur/m2 + náklady na služby spojené s bývaním. Veľkosť vyžrebovaných bytov sa pohybuje od 39 po 58 m2. Nájomnú zmluvu nájomcovia podpisujú na obdobie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia o 2,5 roka v prípade plnenia zmluvných podmienok.

Záujemcovia o sociálny byt museli splniť konkrétne podmienky vyplývajúce z výzvy – musia mať trvalý pobyt v Košiciach, ich príjem nesmie presiahnuť trojnásobok, resp.  štvornásobok životného minima, ak ide o osamelého rodiča alebo rodinu s členom s ťažkým zdravotným postihnutím, nesmú mať voči mestu žiaden dlh a nesmeli mestu spôsobiť ani inú škodu.

„Proces schvaľovania nároku na sociálny byť prebieha v niekoľkých etapách - osobitná komisia zložená zo zástupcov magistrátu Mesta Košice posúdi splnenie podmienok zo zverejnenej výzvy a odporučí resp. neodporučí pridelenie bytu. Samotné losovanie sa koná za prítomnosti členov osobitnej komisie, ktorá sa musí stretnúť v nadpolovičnej väčšine, aby bola schopná hlasovať. Na základe odporúčania komisie následne porada primátora schváli pridelenie konkrétneho bytu konkrétnej rodine,“ uviedla vedúca referátu sociálny vecí magistrátu mesta Košice Eva Dudová.

Tento rok BPMK zrekonštruuje byty v domoch so zmiešaným vlastníctvom

Bytový dom na Sládkovičovej ulici minulý rok prešiel komplexnou rekonštrukciou, ktorá bola zrealizovaná zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania. Po nej vzniklo v objekte celkom nových 54 bytov – 10 jednoizbových a 44 dvojizbových.

V uplynulom roku bolo mestom Košice pridelených celkom 112 sociálnych bytov. V ďalšom období budú byty prideľované na základe zverejneného poradovníka žiadateľov postupne tak, ako sa budú uvoľňovať. V tomto roku 2020 Bytový podnik mesta Košice plánuje rekonštrukciu bytov v tzv. hybridných domoch (so zmiešaným vlastníctvom).