Prejsť na obsah

O sadzbe poplatku za odpad rozhodnú poslanci MZ, mestská rada návrh VZN doporučila na rokovanie

Mestská rada v Košiciach rokovala vo štvrtok 1. decembra o podstatnej časti programu, ktorý bude predložený na posledné mestské zastupiteľstvo v tomto roku 15. decembra.

Medzi najdôležitejšie body programu patril návrh rozpočtu na rok 2006. Návrh počíta s celkovými príjmami vo výške 2 mld. 361 mil. 189 tisíc korún a s celkovými výdavkami 2 mld. 348 mil. 189 tisíc korún. (Z toho bežné príjmy 2,185 mld. korún a bežné výdavky 2,007 mld. korún. Kapitálové príjmy 68 mil. korún a kapitálové výdavky 251 mil. korún.) Najviac pripomienok členov MR smerovalo k prerozdeleniu finančných prostriedkov pre mestské časti. V návrhu sa počíta pre malé mestské časti do 6 tisíc obyvateľov s príspevkom 3400 korún na obyvateľa (doteraz 3200,-), pre Lunik IX 1600 korún (doteraz 1500,-), veľké mestské časti nad 6 tisíc obyvateľov by mali dostať 700 korún na obyvateľa (v tomto roku 650,-) a MČ Dargovských hrdinov 500 korún na obyvateľa (doteraz 650,-). Pre MČ Dargovských hrdinov, Juh, KVP, Nad Jazerom, Staré Mesto, Západ, Sídlisko Ťahanovce, a Sever sa v návrhu počíta s účelovým viazaním 100,- korún na verejnoprospešné práce, ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu v rozpočtovom roku. Okrem dane z príjmov fyzických osôb je v rozpočte zahrnutých 60 mil. korún ako transfér pre mestské časti KVP (zeleň, čistota, zimná údržba), Staré Mesto (krytá plaváreň, Múzeum V. Löfflera), Juh (športovo zábavné centrum VŠA, stredisko VPP, spoločensko relaxačné centrum), Západ (oprava Átrium klubu), Nad Jazerom (rekreačné centrum Jazero). Po zapracovaní pripomienok bude návrh rozpočtu predložený na rokovanie MZ. O niektorých častiach rozpočtu budú ešte rokovať starostovia mestských častí s riaditeľom MMK a finančným oddelením.

Rozsiahla diskusia bola venovaná zmene a doplnkom VZN č. 72/2004 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch na území mesta Košice. Niektoré zmeny si vyžiadali úpravy v legislatíve, ďalšie vznikli na základe doterajších skúseností so zberom a zneškodňovaním odpadu. Medzi doplnkami je napr. rozšírenie ponuky druhov nádob na zber odpadu o vrecia s objemom 25 l a 50 l pri paušálne spoplatňovaných rodinných domoch. Rozšírenie o menšie vrecia si vyžiadala prax v niektorých malých domácnostiach, kde nenaplnili väčšie vrecia. Paušálny poplatok za komunálny odpad bude mesto vyberať od fyzických osôb bývajúcich v bytových domoch a v historickej časti mesta a fyzických osôb bývajúcich v rodinných domoch, ktoré si zvolili paušálny poplatok. V priebehu poplatkového obdobia je zmena vybraného systému zberu neprípustná. Najdôležitejšia zmena, ktorá sa dotkne všetkých poplatníkov, je návrh novej sadzby poplatku. Mestská rada doporučila poslancom MZ tri varianty v prípade paušálneho zberu. Základná sadzba na osobu a deň sa navrhuje vo výške 1,91 Sk (700 Sk ročne), 2,08 Sk (760 Sk ročne) alebo 2,20 Sk (804 Sk ročne). Podobne sa navrhuje zvýšená sadzba aj pri množstvovom zbere za jeden liter odpadu pri zbere do vriec aj pri zbere do 110 litrových kuka nádob a 1100 litrových kontajnerov. Hlavným dôvodom na zvýšenie sadzby sú stúpajúce ceny energií, ale aj inflácia a rast nákladov za zber a zneškodnenie odpadu. Ku koncu novembra má mesto 87 732 poplatníkov za odpad, 76 percent z tohto počtu tvoria fyzické osoby. V meste sa priemerne ročne vyprodukuje 59 500 ton odpadu, z toho 52 tisíc ton sa zneškodňuje spálením, 2500 ton separovaním. Celkové výdavky mesta spojené so zberom a zneškodnením odpadu dosiahnu podľa predpokladov v roku 2006 sumu 264 mil. 864 tisíc korún. (V roku 2002 boli celkové výdavky 179 mil. 632 tis. korún, v roku 2003 - 202 mil. 804 tis. korún, v roku 2004 – 213 mil. 834 tis., v roku 2005 sú predpokladané celkové výdavky vo výške 237 mil. 786 tis. korún).

Pri troch variantoch navýšenia poplatku sa očakávajú nasledovné výsledky:
Pri zvýšení na 700 korún ročne (o 7,14%) budú náklady mesta pokryté na 78,07 %, pre mesto by vznikol rozdiel 58 mil. korún.
Pri zvýšení na 760 korún ročne (o16,92%) budú náklady mesta pokryté na 85,20 %, pre mesto by vznikol rozdiel 39 mil. korún.
Pri zvýšení na 804 korún ročne (o23,69%) budú náklady mesta pokryté na 90,13%, pre mesto by vznikol rozdiel 26 mil. korún.
V prípade, že by poslanci MZ neschválili žiadnu zmenu pri sadzbe poplatku, náklady mesta by boli naplnené len na 72,87%, rozdiel, ktorý by muselo uhradiť z rozpočtu by dosiahol 62,8 mil. korún.

Obyvatelia mesta platia rovnaký poplatok za odpad od 1. januára 2002, keď na základe zákona o odpadoch vstúpili do účinnosti VZN č.59 a 60. Zákon stanovuje pre poplatok v jednotlivých obciach a mestách rozpätie 80 – 1200 korún za osobu a rok).