Obytný komplex Urban Jungle Park

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 13.09.2019 MK/A/2019/19891-2


Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti:


„Obytný komplex Urban Jungle Park“


Navrhovateľ – URBAN JUNGLE PARK s.r.o., Župčany 72, 080 01 Župčany, predložil Okresnému úradu Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti.

Zámer je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 04.10.2019.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk ako aj zverejnením zámeru na webovom sídle MŽP SR: http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia


Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky