Oceňovanie žiakov za dosiahnuté úspechy

Projekt: „Mesto Košice deťom"
Starostlivosť o talentované deti a formy jej popularizácie

Zámerom Mesta Košice je v rámci realizácie projektu „ Mesto Košice deťom" každoročne oceniť z úrovne primátora mesta - ďakovným listom a vecnými cenami - žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Dňa 18. júna 2014 sa uskutočnil 9. ročník ocenenia úspechov žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.

Cieľom projektu „ Mesto Košice deťom" je:
· zvýraznenie starostlivosti mesta Košice o žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorých môžeme zaradiť medzi žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
· zviditeľnenie starostlivosti o talentovanú a nadanú mládež formou oceňovania najúspešnejších žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice primátorom mesta.

Starostlivosť o tieto deti je vo väčšine obmedzená na výchovno-vzdelávacie aktivity, pričom úsilie učiteľov a žiakov nie je docenené výrazným vyzdvihovaním výsledkov ich činnosti a nie je dostatočne viditeľné ani na verejnosti – okrem zainteresovaných.

V prekrásnych priestoroch Kunsthalle v Košiciach sa za účasti primátora mesta MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, viceprimátora mesta Ing. Jána Jakubova a vedúcej referátu školstva, športu a mládeže PaedDr. Márie Kavečanskej stretli najúspešnejší reprezentanti Mesta Košice zo základných škôl, základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, spolu so svojimi pedagógmi, riaditeľmi škôl, rodičmi i spolužiakmi.

Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta. Vo svojom príhovore vyjadril podporu výchovno-vzdelávacím aktivitám zameraným na nadanú a talentovanú mládež, zdôraznil potrebu zviditeľňovania dosiahnutých úspechov žiakov, potrebu zviditeľňovania práce pedagógov, ktorí sa venujú nadaným a talentovaným žiakom, poukázal na starostlivosť prejavenú Mestom Košice v smere k žiakom s nadaním a talentom. Vyjadria spokojnosť s dosiahnutými úspechmi žiakov v tomto školskom roku. Úspechy vzbudzujú hrdosť na dosiahnuté výsledky a vynaložené úsilie žiakov, podporené ich vrodenými schopnosťami. Poďakoval oceneným žiakom a ich pedagógom, ktorí žiakov na súťaže pripravovali, za vzornú reprezentáciu školy, Mesta Košice i Slovenskej republiky. Poprial im úspešné ukončenie školského roku a krásne prázdniny plné oddychu a nových zážitkov.

Prítomným sa prihovoril aj Ján Jakubov. Do popredia záujmu dal význam vzdelávania mladých v dnešnej spoločnosti a ocenil dosiahnuté výsledky žiakov.

V kultúrnom programe vystúpili deti a žiaci z MŠ Dneperská, ZŠ Polianska, Janigova, Bruselská a z CVČ Orgovánová.

Oceňovanie žiakov prebiehalo v troch samostatných častiach.
V prvej časti boli ocenení žiaci, ktorí vo vedomostných súťažiach a olympiádach a umeleckých súťažiach a prehliadkach získali popredné umiestnenia na úrovni krajského, celoslovenského alebo medzinárodného kola.
Dňa 26. mája 2014 hodnotiaca komisia posúdila 154 predložených návrhov zo 17 základných škôl, 5 základných umeleckých škôl a 1 centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Na ocenenie žiakov v rámci 9. ročníka projektu Mesto Košice deťom
v roku 2014 hodnotiaca komisia vybrala 69 žiakov z 13 ZŠ, 5 ZUŠ a 1 CVČ. Zo 69 žiakov bolo 10 najúspešnejších vybraných do rebríčka TOP 10. Primátor a viceprimátor mesta odovzdali ďakovné listy a vecné ceny úspešným žiakom.

V druhej časti boli ocenení premianti základných škôl.
Od školského roku 2012/2013 sa mesto Košice rozhodlo oceniť najúspešnejšieho žiaka školy na základe nominácie jednotlivých základných škôl. Z 35 plneorganizovaných základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice poslalo návrh 35 ZŠ.

Ocenenie PREMIANT ŠKOLY patrí každoročne jednému žiakovi školy, ktorý počas uplynulého školského roku preukázal svoje mimoriadne schopnosti vo vzdelávacej oblasti. Premiant školy okrem výborných vzdelávacích výsledkov reprezentuje školu v rozmanitých vedomostných a umeleckých súťažiach, a zároveň sa podieľa aj na kultúrnom dianí základnej školy, má slušné správanie alebo vykonal záslužný čin.

Oceneným žiakom sa prihovorila aj vedúca referátu školstva, športu a mládeže Mária Kavečanská, ktorá vyzdvihla úsilie a námahu žiakov a ich pedagógov pri príprave na súťaže a olympiády. Zdôraznila, že v dnešnej dobe je potrebné vážiť si každého dosiahnutého úspechu. Povedala: „Vzdelanie je hneď po zdraví to najdôležitejšie. Sme veľmi radi, že dnes môžeme oceniť vás, ktorí ste na sebe pracovali a dosiahli vynikajúce úspechy v rôznych oblastiach. Úspešne ste reprezentovali seba, svoje školy, ale aj naše mesto. Veríme, že vaša úspešnosť bude inšpiráciou aj pre spolužiakov."

Hrdý titul „Premiant školy" získalo 35 žiakov základných škôl, ktorí okrem certifikátu dostali aj vecné darčeky.

V tretej časti udelil primátor mesta Košice titul „Aktívna škola" trom najúspešnejším školám, ktoré dosiahli najlepšie výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach, najlepšie výsledky v Testovaní 9 v roku 2014, mali v ňom najviac úspešných žiakov s úspešnosťou 90 a viac percent a v deväťročnom priemere dosahujú vyrovnané výsledky.

Tri základné školy, ktoré sa v hodnotení umiestnili na popredných troch priečkach získali aj finančnú poukážku a sladkú odmenu vo forme torty. Riaditelia najúspešnejších škôl si na oceňovaní z rúk primátora mesta prevzali certifikát a poukážku.

V školskom roku 2013/14 získali titul „Aktívna škola":

  1. miesto ZŠ Krosnianska 4
  2. miesto ZŠ Nám. L. Novomeského
  3. miesto ZŠ Staničná 13

Forma oceňovania žiakov, ktorú zvolilo mesto Košice, je motiváciou aj pre ostatných spolužiakov a pedagógov, ale i pre základné školy.

Ďakujeme našim sponzorom, ktorí prejavili záujem a peňažným darom a vecnými cenami prispeli vo veľkej miere k tomu, že ocenení žiaci získali do budúcna novú motiváciu a pocit, že ich celoročnú námahu a dosiahnuté úspechy si Mesto Košice váži.


Sponzori 9. ročníka projektu „ Mesto Košice deťom":

· Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
· EEI spoločnosť s ručením obmedzeným, Laurinská 18. 811 01 Bratislava
· Mestské lesy Košice a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice
· T-Systems Slovakia spoločnosť s ručením obmedzeným, Žriedlová 13, Košice
· KOSIT, a.s., Rastislavova 98
· ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. Južná trieda 95, 041 24 Košice
· Hi- REKLAMA spoločnosť s ručením obmedzeným , Komenského 11/A, Košice
· Nadácia Dalkia Slovensko Einsteinova 25 - Digital Park II, 851 01 Bratislava
· Tepláreň Košice, a.s.
· Labaš, spoločnosť s ručením obmedzeným – veľkoobchod s potravinami, Textilná ul. , Košice
· Cukrárenská výroba SZITI, spoločnosť s ručením obmedzeným, Družicová 5, Košice
· HOOK, spoločnosť s ručením obmedzeným – školské ovocie, Popradská 68, Košice
· LEOPARDEE SLOVENSKO spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
· Tramtaria Slovakia s.r.o., Kosice

Prílohy:
Zoznam ocenených žiakov žiakov
TOP 10 najúspešnejších žiakov
Zoznam „ Premiant školy"


Spracovala: Mgr. Eva Vinceová

Košice, 23.6.2014

.