Od pondelka štartujú zápisy do košických materských škôl

Začiatkom mája sa na 56 materských školách (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice uskutočnia zápisy na školský rok 2021/2022. Zápisy sa začínajú v pondelok 3. mája a potrvajú zväčša do stredy 5. mája. Konkrétny termín a podmienky podávania žiadostí má každá materská škola zverejnené na vlastnej webstránke alebo na informačnej tabuli vo svojich priestoroch.

V tomto školskom roku bolo v košických MŠ otvorených celkovo 276 tried, ktoré navštevuje 5537 detí. V budúcom školskom roku vďaka rozšíreniu kapacít v MŠ Húskova a MŠ Galaktická pribudnú ďalšie triedy s najmodernejším vybavením.  

Viceprimátorka Gurbáľová očakáva, že rodičia zapíšu 1700 detí

Viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová (KDH) očakáva, že do materských škôl sa prihlási okolo 1700 detí. Zdôraznila, že vedenie mesta robí maximum pre bezpečné prostredie v MŠ a vytváranie kvalitných podmienok pre výchovu a vzdelávanie najmenších Košičanov.

„Hoci sa pandemická situácia mierna zlepšila, rovnako ako minulý rok sa žiaľ aj tentoraz zápisy do našich MŠ musia uskutočniť bez osobnej prítomnosti budúcich škôlkárov. Rodič alebo iný zákonný zástupca zapíše dieťa do príslušnej MŠ elektronicky alebo doručením vyplnenej žiadosti poštou. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast vrátane údajov o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť je možné priniesť aj osobne, pričom rodičia už od pondelka 3. mája nemusia predkladať pri vstupe do MŠ svoj negatívny test. Z preventívnych dôvodov však radšej odporúčame rodičom budúcich škôlkarov, aby prihlášky podávali inou ako osobnou formou,“ tvrdí viceprimátorka.

Na rozdiel od minulosti bude posledný ročník MŠ v zmysle novely zákona o výchove a vzdelávaní povinný pre všetky deti, ktoré najneskôr 31. augusta 2021 oslávia piate narodeniny. Tie budú prijímané prednostne podľa miesta trvalého bydliska. Od 1. septembra 2021 sa nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť 5-ročné dieťa do MŠ alebo jeho neospravedlnené absencie budú považovať za porušenie právnych predpisov a rodičom za to môže hroziť postih.

Kapacitné možnosti v škôlkach sú dostatočné

Podľa vedúcej oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Beáty Lopušniakovej budú riaditelia pri prijímacom konaní brať do úvahy prihlášky u tých detí, ktoré dovŕšili 5 rokov, keďže v ich prípade platí povinnosť predškolského vzdelávania.

„Následne sa budú do tried zaraďovať aj mladšie deti od troch rokov. Predpokladáme, že tak ako doteraz bude možné v MŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti umiestniť všetky deti, ktorých rodičia si podali prihlášku. V ojedinelých prípadoch sa napr. kvôli menšej kapacite niektorej škôlky môže stať, že práve tá nebude môcť prijať všetkých záujemcov. Rodičom bude potom ponúknutá iná MŠ v najbližšom okruhu, ktorú môžu ich deti navštevovať. Kapacitné možnosti vo väčšine MŠ nám však umožňujú prijímať aj dvojročné deti, ktoré nepoužívajú plienky alebo deti z trvalým pobytom z okolitých obcí v okrese Košice-okolie. Riaditelia materských škôl po overení všetkých údajov rozhodnú o prijatí dieťaťa do 15. júna 2021, o čom budú informovať aj rodičov.“

Okrem 56 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa v metropole východu nachádza aj 6 MŠ, kde je zriaďovateľom mestská časť (MČ) Staré mesto a jedna MŠ zriadená MČ Šaca. V meste sa nachádza aj 22 súkromných a 8 cirkevných materských škôl, ktoré majú rôznych zriaďovateľov.