Prejsť na obsah

Odborná konferencia pre učiteľov a rodičov

Dňa 4. októbra 2019 sa v Košiciach, v priestoroch Magistrátu mesta Košice, konala  konferencia s názvom Dieťa v modernom svete. Bola určená nielen pedagógom materských škôl, ale aj rodičom detí predškolského veku. Organizátormi boli Regionálna sekcia Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (RS OMEP) Košice a Vilôčka s.r.o. Košice. Záštitu nad touto konferenciou prevzal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť pedagógom a rodičom informácie o postavení dieťaťa v rodine, v škole a zistiť, ku akým zmenám dochádza v jeho správaní sa v dnešnom modernom svete, čo môže poskytnúť dieťaťu rodič v rámci rodičovskej výchovy a čo pedagóg v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pre jeho plnohodnotný rozvoj. Deti si svoju budúcnosť vytvárajú teraz, vo svete, ktorý vidia a cítia.

Konferenciu slávnostnými príhovormi otvorili námestníčka primátora mesta Košice

Mgr. Lucia Gurbaľová a predsedníčka Slovenského výboru OMEP PeadDr. Monika Miňová, PhD. Ďalšími hosťami konferencie boli PhDr. Ing. Róbert Verner, M.B.A, PhD., zriaďovateľ Vilôčka, s.r.o., Mgr. Alžbeta Tamásová, vedúca Oddelenia školstva, PhDr. Silvia Sviatková,  referentka zodpovedná za oblasť materských škôl Oddelenia školstva, RNDr. Monika Murínová, riaditeľka Školského inšpekčného centra Košice a jej kolegyne školské inšpektorky Školského inšpekčného centra.

Počas konferencie odzneli zaujímavé príspevky z oblasti logopédie Reč dieťaťa a jej odchýlky od Mgr. Gertrúdy Oríškovej z ambulancie klinickej logopédie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, z oblasti pohybu dieťaťa Pohybová aktivita v spôsobe života detí predškolského veku od prof. PaedDr. Jána Jungera Csc., vysokoškolského pedagóga

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Stále aktuálnejšou témou Striedavá starostlivosť sa vo svojom príspevku zaoberala MUDr. Terézia Rosenbergerová, detská psychiatrička Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole predstavila PaedDr. Monika Miňová, PhD. z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.   

Zaujímavými boli aj príspevky Vyhľadávanie a podpora nadania v predškolskom veku

od Mgr. Miroslava Litavského, psychológa CPPPaP, Karpatská 8, Košice, či predstavenie programu KOZMO – program na rozvoj asertivity detí v MŠ od Mgr. Veroniky Florian Šimonovej, psychologičky CPPaP Zuzkin park 10, Košice. Posledným, ale veľmi hodnotným príspevkom, bol príspevok Úskalia výchovy dieťaťa v súčasnej dobe od PhDr. Evy Reichelovej CSc., klinickej psychologičky, Mlynská, Košice. Po dopoludňajšom a popoludňajšom bloku prednášok bola diskusia ku prednášaným témam. Účastníci so záujmom priamo  diskutovali o problémoch, ktoré ich v praxi trápia.  

Počas celého dňa boli účastníkom prezentované sprievodné aktivity v podobe ponuky hračiek, didaktických pomôcok a knižnej literatúry.

Celou konferenciou nás v dobrej atmosfére a profesionálnym prístupom previedol skvelý moderátor Mgr. Martin Fazekaš. Jemu a Mgr. Silvii Bošnovičovej, PaedDr. Elene Krempaskej, PhDr. Jarmile Sobotovej, ale aj ďalším, ktorí sa organizačne podieľali na príprave a priebehu konferencie, veľmi pekne ďakujeme a veríme, že tento deň bol pre všetkých príjemným obohatením.

 

PaedDr. Marianna Jamborová, PhD., RS OMEP Košice

Ing. Katarína Lukáčová, Vilôčka, s.r.o. Košice