Prejsť na obsah

Odborná príprava príslušníkov mestských a obecných polícií – ponuka

       Mesto Košice – Mestská polícia Košice ponúka záujemcom možnosť získať odbornú spôsobilosť príslušníka obecnej polície v zmysle § 25 ods.1 zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, vykonaním odbornej prípravy podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície.
       Odborná príprava bude vykonaná podľa vzdelávacieho programu odbornej prípravy schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v trvaní 420 vyučovacích hodín, ktoré budú rozvrhnuté na tri po sebe nasledujúce mesiace. Skúška odbornej spôsobilosti sa uskutoční v termíne stanovenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Termín konania kurzu: od 3.10.2011 do 16.12.2011

Dĺžka konania kurzu: 53 dní

Miesto konania kurzu: Školiace stredisko Mestskej polície Košice, Tr. SNP 48, 040 11 Košice

Cena odbornej prípravy: 415,- EUR

Stravovanie : nie je zahrnuté v cene. Celodennú stravu si zabezpečuje každý účastník v rámci diét hradených zamestnávateľom v zmysle ustanovení zákona o cestovných náhradách (Mestská polícia na požiadanie sprostredkuje obedy v hodnote 3,20 EUR v budove Magistrátu Mesta Košice).

Ubytovanie: nie je zahrnuté v cene, na požiadanie sprostredkujeme a možnosti ubytovania zašleme po prejavení záujmu.

Spôsob úhrady: Mesto Košice – Mestská polícia Košice, Ekonomický odbor vystaví faktúru na adresu objednávateľa – obce, na základe záväznej objednávky. Úhrada faktúry bude požadovaná v stanovenej dobe splatnosti faktúry.


Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy (pozri prílohu) žiadame predložiť najneskôr do 15.8.2011.Zdroj: Mestská polícia Košice

Prílohy

1. RTF 33,95 KB Žiadosť