Oddelenie školstva MMK

Projekt: „Mesto Košice deťom"
Starostlivosť o talentované deti a formy jej popularizácie

            Zámerom projektu „Mesto Košice deťom“ je zvýraznenie starostlivosti mesta Košice o žiakov  vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorých môžeme zaradiť medzi žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom, zviditeľnenie  starostlivosti o talentovanú a nadanú mládež formou oceňovania najúspešnejších žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Košice primátorom mesta.

 

A akí sú naši úspešní žiaci?

Sú ščítaní, všestranne nadaní, kreatívni a komunikatívni. Veľký záujem prejavujú nielen o prírodovedné predmety, ale majú široké spektrum záujmov – literatúra, cudzie jazyky, spev, mnohí účinkujú v rôznych súboroch,  majú výborné logické myslenie, sú  tvoriví, cieľavedomí, húževnatí, pracovití a ctižiadostiví, vo väčšine aj skromní.

Všetky tieto vlastnosti úspešne zúročujú v súťažiach a olympiádach. Majú bohatú slovnú zásobu, vedia dobre argumentovať, niektorí sa venujú vlastnej tvorbe, iní sú zas „doma“ v oblasti hudobného, výtvarného či umeleckého prednesu.

Ochotne pomáhajú spolužiakom, majú priateľskú povahu, vynikajú slušným správaním a vynikajúcimi vzdelávacími výsledkami, aktivitou, svojim prístupom k povinnostiam si získavajú rešpekt a uznanie žiakov a pedagógov.

 

            A práve takýto úspešní  žiaci  sa dňa  27. júna 2019 stretli  na  14. ročníku projektu „Mesto Košice deťom“  v priestoroch Centra voľného času, Orgovánová 5 v Košiciach. Pozvanie prijali  najúspešnejší reprezentanti Mesta Košice spolu so svojimi pedagógmi, riaditeľmi škôl, rodičmi i spolužiakmi.

Slávnostný príhovor predniesli Jaroslav Polaček, primátor mesta a Lucia Gurbáľová, námestníčka primátora mesta. Vo svojom príhovore vyjadrili podporu výchovno-vzdelávacím aktivitám zameraným na nadanú a talentovanú mládež, zdôraznili potrebu zviditeľňovania dosiahnutých úspechov žiakov, potrebu zviditeľňovania práce pedagógov, ktorí sa venujú nadaným a talentovaným žiakom, poukázali na starostlivosť prejavenú Mestom Košice v smere k žiakom s nadaním a talentom. Vyjadrili spokojnosť s dosiahnutými úspechmi žiakov v tomto školskom roku. Úspechy vzbudzujú hrdosť na dosiahnuté výsledky a vynaložené úsilie žiakov, podporené ich vrodenými schopnosťami.

Obaja poďakovali oceneným žiakom a ich pedagógom, ktorí žiakov na súťaže pripravovali, za vzornú reprezentáciu školy, Mesta Košice i Slovenskej republiky, popriali prítomným úspešné ukončenie školského roku a krásne prázdniny plné oddychu a nových zážitkov.

V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo záujmových útvarov CVČ Orgovánová.

Zo 116 návrhov vybrala hodnotiaca komisia  na ocenenie 76 žiakov zo 16 základných a 6 návrhov z 3 základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

 

Oceňovanie žiakov prebiehalo v štyroch  samostatných častiach.  Ocenenia si žiaci prevzali z rúk Jaroslava Polačeka, primátora mesta, Lucie Gurbáľovej, viceprimátorky mesta, Alžbety Tamásovej, vedúcej oddelenia školstva a Róberta Schwarcza, predsedu  komisie pre vzdelávanie pri MZ.

V prvej časti boli ocenení premianti základných škôl.
Ocenenie PREMIANT ŠKOLY patrí každoročne jednému žiakovi školy, ktorý počas uplynulého školského roku preukázal svoje mimoriadne schopnosti vo vzdelávacej oblasti. Premiant školy okrem výborných vzdelávacích výsledkov reprezentuje školu v rozmanitých vedomostných a umeleckých súťažiach, a zároveň sa podieľa aj na kultúrnom dianí základnej školy, má slušné správanie alebo vykonal záslužný čin.

Hrdý titul „Premiant školy" získalo 33 žiakov základných škôl, ktorí okrem certifikátu dostali aj vecné darčeky.


V druhej časti podujatia boli ocenení žiaci, ktorí vo vedomostných súťažiach a olympiádach a umeleckých súťažiach a prehliadkach získali  jedno popredné umiestnenie na úrovni krajského, celoslovenského alebo medzinárodného kola. Ocenených bolo 47 jednotlivcov.

 

 

V tretej časti podujatia boli ocenení žiaci, ktorí vo vedomostných súťažiach a olympiádach a umeleckých súťažiach a prehliadkach získali  dve – tri  popredné umiestnenia na úrovni krajského, celoslovenského alebo medzinárodného kola. Ocenených bolo 18 jednotlivcov.


Spomedzi 76  žiakov schválených  na ocenenie komisia vybrala TOP sedmičku  žiakov, ktorí dosiahli úspech vo viacerých súťažiach.  Neskôr bola TOP sedmička doplnená na TOP 10.  Na ocenenie boli doplnení 4 žiaci, ktorých dosiahnutý úspech si zaslúži uznanie a obdiv, za mimoriadne úspechy mimo súťaží a olympiád.

 

 1. miesto dvaja žiaci ( ZŠ Tomášikova a ZŠ s MŠ Želiarska), ktorí v Testovaní 9 v roku 2019 získali 100% v oboch testovaných predmetoch.

 

 1. 9. miesto žiak zo ZŠ Krosnianska 2 spomedzi 450 000 výtvarných prác ododvzdaných do súťaže v Číne získal umiestnenie v prvej dvadsiatke.

 

 1. 8. miesto žiak zo ZŠ Polianska 1 - víťaz chemickej olympiády v kategórii B aj C, teda tretí rok za sebou zvíťazil v kategórii rovesníkov, ale aj v kategórii starších žiakov – v tomto roku vyhral medzi deviatakmi, ale aj zvíťazil nad stredoškolákmi – prvákmi na gymnáziu.

 

 

Do TOP sedmičky sa dostali:

 1. 7. miesto žiačka zo ZŠ Krosnianska 4
 2. 6. miesto žiak zo ZŠ Krosnianska 4
 3. 5. miesto žiak zo ZŠ Krosnianska 4
 4. 4. miesto žiačka zo ZŠ Bruselská 18
  3. miesto žiak  zo ZŠ Krosnianska 4
 5. miesto žiak zo ZŠ Bruselská 18
  1. miesto žiačka zo ZŠ Bruselská 18

V štvrtej  časti udelil primátor mesta Košice titul „Aktívna škola" trom najúspešnejším školám, ktoré dosiahli najlepšie výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach, najlepšie výsledky v Testovaní 9 v roku 2019, mali v ňom najviac úspešných žiakov s úspešnosťou 90 a viac percent a sú aktívne v rôznych oblastiach.

Tri základné školy, ktoré sa v hodnotení umiestnili na popredných troch priečkach získali aj finančnú poukážku a sladkú odmenu vo forme darčekových košov. Riaditelia najúspešnejších škôl si na oceňovaní z rúk vedúcej oddelenia školstva mesta prevzali certifikát, šek a tašku sladkých dobrôt.

V školskom roku 2017/2018 získali titul „Aktívna škola":

 1. miesto ZŠ Krosnianska 4
 2. miesto ZŠ Staničná 13
 3. miesto ZŠ Park Angelinum 8


Forma oceňovania žiakov, ktorú zvolilo mesto Košice, je motiváciou aj pre ostatných spolužiakov a pedagógov, ale i pre základné školy.

Ďakujeme našim sponzorom, ktorí prejavili záujem a peňažným darom a vecnými cenami prispeli vo veľkej miere k tomu, že ocenení žiaci získali do budúcna novú motiváciu a pocit, že ich celoročnú námahu a dosiahnuté úspechy si Mesto Košice váži.

Sponzori:

 

1

Tepelné hospodárstvo, s.r.o Košice

2

Mestské lesy Košice, a.s.

3

KOSIT a.s.

4

Tramtária Slovakia

5

CODE 2 B 

6

GlobalLogic 

7

Hi Reklama

8

Promet trans, s.r.o.

9

Hook. s.r.o

10

AG FOODS

11

PEPCO

12

TAMI  Tatranská mliekareň

13

Papier servis Košice

14

Závody ťažkého strojárstva    ZTS VVÚ

15

Pekáreň  UNI

16

Ryba Košice

17

Klas Košice

18

Diebold Nixdorf   

19

Nomiland

20

Steam factory Košice

21

Občianske združenie Dá sa to!


Ďakujeme sponzorom za ústretovosť, štedrosť, spoluprácu a pomoc. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Lev Nikolajevič Tolstoj napísal: „ Skutočne múdry je ten, kto pozná sám seba.“

Ocenení žiaci v rámci súťaží a olympiád odhalili svoj talent a nadanie, ktorý budú rozvíjať aj do budúcna. Držíme im palce.

 

Moderátori podujatia Miroslava Lauffová a Martin Fazekaš ešte raz poďakovali oceneným za vzornú reprezentáciu a popriali na záver všetkým prítomným úspešné ukončenie školského roka  a príjemné prežitie letných prázdnin.

Prílohy