Oddelenie školstva MMK

Informácia o voľných pracovných miestach
 
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov: 
 
 
Názov a adresa zamestnávateľa:
Mesto Košice, Trieda 48/A, 040 11  Košice
 
Počet voľných pracovných miest: 12
 
Kategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ
 
Podkategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)
 
 
Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 4. do 9. platovej triedy)
 
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Nástup do zamestnania: september 2019
 
 
Kontakt:
Žiadosti zasielajte poštou na adresu zamestnávateľa:  Mesto Košice
                                                                            Oddelenie školstva
                                                                            Trieda SNP 48/A
                                                                            040 11  Košice