Oddelenie školstva MMK

 V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre odborného  zamestnanca.


Kategória voľného pracovného miesta: 
školský psychológ

Počet pracovných miest: 1 - 2

Kvalifikačné predpoklady: 
podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady: 
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis

po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. 
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú s možnou perspektívou predĺženia pracovnej zmluvy.

 

Platové podmienky: podľa zákona 553/2003 Z. z. platného od 01.01.2019  v závislosti od uchádzača

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.

Schopnosť pracovať v tíme.

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

 


Všetky potrebné doklady zaslať  elektronicky  na e – mail 
eva.vinceova@kosice.sk do 29. 8.2019, do 10:00 hod.