Odovzdanie laptopov košickým seniorom v rámci projektu SPES

Dňa 7.5. 2013 sa uskutočnilo v priestoroch Magistrátu mesta Košice oficiálne odovzdanie laptopov seniorom v rámci projektu SPES. Laptopy slávnostne odovzdal primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši spolu s námestníčkou primátora pani MUDr. Renátou Lenártovou prítomným dôchodcom. Do projektu je zapojených 40 seniorov z Košíc. Laptopy budú zapožičané počas trvania projektu na účely pilotného testovania seniormi. Projekt končí k 31.3. 2014.

Hlavným cieľom projektu SPES je návrh a implementácia vhodných elektronických medicínskych a sociálnych služieb pre zvýšenie kvality života seniorov. Projekt SPES zavádza telemedicínsku a oddychovú platformu do štyroch miest: Ferrara, Viedeň, Brno a Košice. Cieľom projektu je zlepšenie kvality každodenného života starších ľudí a ich sociálnu inklúziu pomocou vhodných informačno komunikačných riešení. Ide o rôzne sociálno-komunikačné služby umožňujúce jednoduchú on-line komunikáciu. Cieľom je vytvorenie uživateľsky príjemnej aplikácie pre jednoduché využívanie týchto elektronických služieb staršími ľudmi. Zároveň bude zabezpečené monitorovanie aktuálneho zdravotného stavu starších ľudí pomocou pripojených senzorov na meranie fyzických parametrov a ukazovateľov (tlakomer a glukomer). Software bol vyvinutý zahraničným partnerom v projekte SPES v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá v projekte zabezpečuje technickú podporu členom pilotného testovania.


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/