Prejsť na obsah

Odovzdávanie cien mesta Košice

V Historickej radnici na Hlavnej ulici si v rámci osláv Dňa mesta Košice prevzalo 7. mája z rúk primátora mesta Richarda Rašiho 38 jednotlivcov a 7 kolektívov „Cenu mesta Košice", ale aj ceny a plakety košického primátora.

Cenu mesta Košice si odnieslo 13 jednotlivcov a 3 kolektívy, cenu primátora mesta 20 jednotlivcov a 3 kolektívy a plaketu primátora 5 jednotlivcov a 1 kolektív.


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach u d e l i l o „CENU MESTA KOŠICE":

Jednotlivci:
1. Ing. arch. Alexander Bél
2. JUDr. Cyril Betuš
3. Dr.h.c. prof. Ing. Ján Buda, DrSc.
4. Radoslav Dráb
5. Ing. Tibor Egry
6. Mgr. Milena Gašajová
7. Mgr. Peter Gombita
8. František Krištof
9. prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
10. doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
11. doc. MUDr. Ján Slávik, CSc.
12. PhDr. Jana Teššerová
13. prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.

Kolektívy:
1. Katedra organickej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach
2. Oddiel kanoistiky pri TJ Lokomotíva Košice
3. Štúdio RTVS Košice

Primátor mesta Košice udelil „Cenu primátora mesta Košice":

Jednotlivci:
1. PaedDr. Andrea Bodon
2. Hana Bonková
3. doc. Ing. Ján Buleca, PhD.
4. JUDr. Ján Caban
5. MVDr. Lucia Cangárová
6. František Cimbolák
7. MUDr. Pavol Drahovský
8. PaedDr. Marta Gyoriová
9. doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc., in memoriam
10. Mgr. Peter Hrabinský
11. PhDr. Ľuba Koľová
12. Ing. Pavol Lazúr
13. Jozef Lipták
14. Ladislav Mato
15. MUDr. Ján Michalko
16. Ing. arch. Štefan Pacák
17. Ing. Jozef Širotňák
18. Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD.
19. Bc. Richard Tury
20. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH.

Kolektívy:
1. kolektív Bábkového divadla v Košiciach
2. IV. interná klinika LF UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice
3. kolektív SOŠ Policajného zboru Košice


Primátor mesta Košice udelil „Plaketu primátora mesta Košice":

Jednotlivci:
1. Ing. Richard Duda
2. Anna Gajová
3. Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
4. Mgr. Ján Kunca
5. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

Kolektívy:
1. Folklórna skupina Škvarkare

––––– ÷ ––––

 

Profily ocenených sú uložené v prílohe

Prílohy