Oznam

Od soboty 2.8.2014 spoločnosť Inžinierske stavby a.s. Košice v rámci stavby : „Odstránenie havarijného stavu nosného systému podchodu pre peších v km 1,8975 na Tr. arm. generála L. Svobodu " zrealizuje zmenu organizácie dopravy na uvedenom úseku komunikácie.
Z tohto dôvodu budú počas stavebných prác dopravné obmedzenia na uvedenej ulici. Doprava bude riadená podľa schváleného projektu dopravného značenia s presmerovaním dopravy.