Oznámenie o aktuálnej indikatívnej disponibilnej výške FP na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44

Oznámenie o aktuálnej indikatívnej disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44 podľa územnej príslušnosti k 29.07.2019:

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 85 813 623 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 61 412 970 Eur a územie MFO 24 400 653 Eur.

Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov: