Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN-HSA Košice, Zmeny a doplnky 2016 - č. 110

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods.1 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016 - č.110" ktorý je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016 - č.110" sa uskutoční na Útvare hlavného architekta mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

miestnosť D310 dňa 31.05.2016 o 15.30 hod.

Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016 - č.110 " do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.
Na stanoviská a pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.