Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní ÚPN Z Košice – Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015, verejná vyhláška

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade s § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 Stavebného zákona verejné prerokovanie návrhu „Územného plánu zóny Košice - Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015."

Verejné prerokovanie „Územného plánu zóny Košice - Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015" s výkladom spracovateľa v zmysle ustanovení § 23 ods.1 stavebného zákona sa uskutoční

dňa 15.04.2015 o 17:30 hod.
v budove miestneho úradu MČ Košice – Košická Nová Ves


Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, referát ÚHA, na MÚ MČ Košická Nová Ves, alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk. Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mesto Košice, referát Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.