Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Urbanistickej štúdie obytnej zóny: Košice, Nová Terasa II

Verejnosť môže podať písomné pripomienky k Urbanistickej štúdii obytnej zóny „Košice, Nová Terasa II " do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:
MMK, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice .
Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.

Prílohy

1. PDF 1,9 MB urbanistická koncepcia
2. PDF 1020,82 KB doprava
3. PDF 737,15 KB voda
4. PDF 626,49 KB elektro
5. PDF 605,39 KB plyn
6. PDF 1,61 MB zeleň
7. PDF 907,93 KB regulácia
8. PDF 3,78 MB panoráma
9. PDF 2,65 MB text