Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu hospodársko–sídelnej aglomerácie Košice ZaD 2013

Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013" s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční:

dňa 24.06.2013 o 17:00 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, v malej zasadačke na prízemí.

Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:
Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice .Na stanoviská a pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.