Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu zóny Košice - Barca, Zmeny a doplnky 2017

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán zóny "Košice - Barca, Zmeny a doplnky 2017"
.

Územný plán zóny "Košice - Barca, Zmeny a doplnky 2017" je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny "Košice - Barca, Zmeny a doplnky 2017" podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční

v pondelok 29. januára 2018 o 16:00
na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, miestnosť D310
.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii Územný plán zóny "Košice - Barca, Zmeny a doplnky 2017" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliadne.