Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu zóny „Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD“

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods.1 a § 23 ods.1 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán zóny „Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD ",


ktorý je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD" podľa §22 ods.1 § 23 ods.1 stavebného zákona sa uskutoční

dňa 18.07.2018 o 17:00 hod. na Magistráte mesta Košice v zasadačke č. D 310.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods.1 a § 23 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii Územný plán zóny „Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD " do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliadne.