Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta".

Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta" je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta mesta Košice v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta" podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona sa uskutoční

dňa 18. júla 2018 o 15:30 hod. na Magistráte mesta Košice v zasadačke č D310.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliadne.