Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č.4 regulačného plánu Nám. Osloboditeľov

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 23 Stavebného zákona oznámenie o prerokovaní návrhu „Návrh Zmien a doplnkov č.4 regulačného plánu Námestia osloboditeľov Košice ", ktoré sa uskutoční v období:

od 26.03.2013 do 26.04.2013.

Prerokovanie s výkladom spracovateľa v zmysle ustanovení § 23 stavebného zákona sa uskutoční:

dňa 11.04.2013 (štvrtok) o 17.00 hod. v miestnosti D-310, 3.poschodie MMK, Tr. SNP 48/A, Košice.

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, oddelení ÚHA, alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk od 26.03.2013. Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne a doručiť najneskôr do 26.04.2013 na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice.

Spracovateľ ÚPD: Ing. arch. Michal Legdan, PROJEX, Masarykova č.16, 080 01 Prešov
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD: Ing. arch. Miroslav Rohaľ, Budovateľská 34, 066 01 Humenné.