Prejsť na obsah

Oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu OŠ prímestský park Košice Bankov

Mesto Košice pristúpilo k obstarávaniu overovacej štúdie Prímestský park Košice Bankov (ďalej len OŠ) v rámci medzinárodného projektu PERIURBAN. Na základe záverov teritoriálnej analýzy Prímestského lesoparku Košice, spracovanej Mestskými lesmi, boli v Košiciach vytypované dve lokality pre pilotný projekt. Mesto Košice, ako jeden z partnerov medzinárodného projektu zabezpečuje na podklade spracovanej analýzy dopracovaný návrh prímestského parku v lokalite Bankov a Ťahanovce. Hlavné ciele spracovania OŠ sú: spresniť spôsob využívania územia, koordinovať priestorovo jednotlivé rekreačné aktivity, definovať systém dopravného sprístupnenia a vybavenia rekreačnej oblasti, navrhnúť formu a mieru intenzity využitia rešpektujúc požiadavky na ekológiu a životné prostredie a vychádzajúc z vlastníckych pomerov na území. Po upravení konceptu OŠ na základe pripomienok z verejného prerokovania bude spracovaný čistopis OŠ.
OŠ bude súčasťou medzinárodného projektu Periurban, umožní overenie a zhodnotenie vytvorenej spoločnej metodológie.
Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, referát ÚHA, alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk
Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne a doručiť najneskôr do 03.12.2012 (vrátane) na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice alebo v elektronickej forme na adresu zuzana.sukova@kosice.sk . Na pripomienky doručené po tomto termíne nebude možné z časových dôvodov pri spracovaní čistopisu OŠ prihliadnuť.


Verejné prerokovanie konceptu "Overovacej štúdie Prímestský park Bankov Košice" sa uskutoční v období
od 14. 11. 2012 do 03. 12. 2012.


Prerokovanie s odborným výkladom sa uskutoční: dňa 22. 11. 2012 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/a, miestnosť C-205.

Prílohy

1. PDF 307,88 KB BANKOV prieskumy a rozbory M 1:5000
2. PDF 1,89 MB BANKOV sirsie vztahy M 1:10 000
3. PDF 2,11 MB BANKOV urbanisticky navrh M 1:10 000
4. PDF 452,95 KB BANKOV urbanisticky navrh M 1:5000
5. PDF 439,95 KB BANKOV nastupne body M 1:1000
6. DOC 220,5 KB BANKOV sprievodná správa
7. PDF 3,39 MB BANKOV sirsie vztahy M 1:40 000