Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Juhoslovanská 2, Košice

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Juhoslovanská 2, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §84, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov: Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Juhoslovanská 2, 040 13 Košice
Dátum nástupu: ihneď
Pracovná pozícia: kategória: učiteľ
podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady:
VŠ II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo, aprobácia M,F,Ch+ doplnené štúdium špeciálnej pedagogiky (veľmi vhodné)
Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady pošlite mailom, resp. prineste so sebou
Platové podmienky:
Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1.9.2019. Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
Iné podmienky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
Úväzok: 23 hodín
Adresa školy: Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Juhoslovanská 2, 040 13 Košice- Ťahanovce
Kontakt: Mgr. et Mgr. Monika Boháčiková, riaditeľka školy
email: monika.bohacikova@centrum.sk
telefón: +421 907 122 820