Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Základná škola Abovská 36, 040 17 Košice

 

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:


Názov: Základná škola Abovská 36, 040 17 Košice

Možný dátum nástupu september 2019 Pracovná pozícia:
Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: VŠ druhého stupňa v štúdijnom odbore učiteľstvo aprobácia - Ruský jazyk

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady prineste so sebou resp.pošlite maillom.
Platové podmienky:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.09.2019
Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Iné podmienky: - bezúhonnosť, - zdravotná spôsobilosť, - ovládanie štátneho jazyka,

Úväzok: 2 hodínový úväzok

Adresa školy: Základná škola Abovská 36, 040 17 Košice

Kontakt: Mgr. Miroslav Gajdoš, riaditeľ školy,

tel.: 055/7299244 , 055/6855198 e- mail: zsabovska@centrum.sk