Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-Z Košice-Pereš, ZaD 2015

Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015 v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, reg. č. 294. Spracovateľom Územného plánu zóny Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015 je Ing. arch. Pavol Šimko, autorizovaný architekt SKA.

Cieľom obstarania Územného plánu zóny Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015
je spoločenská dohoda o zmene regulácie funkčného využitia pozemkov p. č. KNC 931; 932/1; 932/2; 932/3; 932/4; 932/5; 941; 942/2; 942/3; 942/5, k. ú. Pereš, určujúcej podmienky umiestnenia rodinných domov na regulovaných pozemkoch, vyjadrená uznesením MsZ Košice o schválení v Územného plánu zóny Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015. Regulované pozemky sú situované v lokalite, vymedzenej ulicami Sabinovská – Medzevská – Vranovská.

Verejnosť môže svoje požiadavky na riešenie ÚPN Z Košice – Pereš, Zmeny a doplnky 2015, adresovať písomne na Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice do 15 dní od dátumu zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice.Vlastníci vyššie uvedených regulovaných pozemkov môžu svoje požiadavky na riešenie ÚPN Z Košice – Pereš, Zmeny a doplnky 2015, adresovať písomne na Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice do 15 dní od doručenia tohto oznámenia.

Prílohy