Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny „Košice - Šaca, IBV Kaštieľ“

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19b ods. 1, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

začatie obstarávania Územného plánu zóny „Košice - Šaca, IBV Kaštieľ“.

Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny „Košice - Šaca, IBV Kaštieľ“ v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Jozef Macko, Topoľovka 207, 067 45 Topoľovka, reg. č. 328. Spracovateľom Územného plánu zóny „Košice - Šaca, IBV Kaštieľ“ je Ing. arch. Ladislav Timura, AA SKA.

Cieľom obstarania Územného plánu zóny „Košice - Šaca, IBV Kaštieľ“ je dosiahnutie spoločenskej dohody o priestorovom usporiadaní, funkčnom využití a verejnom dopravnom a technickom vybavení územia, v súlade so záväznou časťou ÚPN HSA Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.

Dotknuté orgány, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia a vlastníci regulovaných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny „Košice - Šaca, IBV Kaštieľ“ v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnení.